Krakowski Parkour to zarejestrowane w 2013, a dzia?aj?ce od wiosny 2005 roku stowarzyszenie traceurów z Krakowa i okolic, maj?ce na celu promowanie parkour oraz jego dobrego wizerunku, a tak?e organizowanie warsztatów i nieodp?atnych treningów, czy akcji internetowych wspier?jacych rozwój traceurów w ca?ej Polsce. Jeste?my otwarci na wszelkie formy wspó?pracy, a efekty dotychczasowych dzia?a? znajdziecie Pa?stwo w dziale Aktywno??.

Parkour jest form? aktywno?ci fizycznej, polegaj?c? na efektywnym i u?ytecznym przemieszczaniu si? po dowolnym terenie z wykorzystaniem prostych technik zaczerpni?tych m.in. z gimnastyki, wspinaczki czy wr?cz stworzonych specjalnie pod jej specyfik?.

Traceur (czyt. traser), czyli osoba uprawiaj?ca parkour - przeskakuje i wspina si? na napotkane przeszkody by szybko i bezpiecznie dosta? si? do celu.